DOT / DBC

Wordt de medisch specialist per consult betaald?

Nee. In het nieuwe systeem wordt de specialist per Diagnose Behandeling Combinatie (de DBC) betaald (per 1 jan. 2012 heet dit nu DOT, zie verder). Dit betekent dat de specialist op uw verzoek een aandoening onderzoekt, de juiste diagnose stelt en een behandeling instelt. Als dit traject afgerond is wordt de DBC afgesloten en aan de patiënt of diens verzekeraar in rekening gebracht.

Wat is DOT?
Per 2012 heeft de Overheid een nieuw betalingssysteem geïntroduceerd voor de Gezondheidszorg. Dan gaat de zogenaamde “DOT”-periode in. DOT staat voor ‘DBC Op weg naar Transparantie’.
Uw zorgverzekeraar houdt u op de hoogte van de veranderingen. Zelf kunt u meelezen Nederlandse Zorg Autoriteit.

Wie stelt het tarief vast?

De overheid stelt een standaard tarief vast voor elke mogelijke diagnose en de daaraan gekoppelde behandeling. Het tarief is voor alle patiënten met dezelfde diagnose en behandeling gelijk. Dit betekent dat patiënten met dezelfde diagnose en behandeling hetzelfde bedrag betalen, ongeacht hoe vaak ze hiervoor terug moeten komen. U krijgt voor onderzoeken (zoals bijvoorbeeld bloed- of weefselonderzoek) dan ook géén aanvullende rekeningen meer.
Daar de ene patiënt vaker terug moet komen dan de andere betaalt men dus feitelijk een gemiddeld tarief. Omdat het een gemiddeld tarief betreft, is de patiënt die na het eerste consult vele malen ter controle komt en bij wie frequent aanvullend onderzoek wordt verricht goedkoper uit in vergelijking met het oude tariefsysteem, terwijl de patiënt die slechts één of twee maal op het spreekuur komt in dit nieuwe tariefsysteem vaak duurder uit is in vergelijking met het oude tariefsysteem.

Kan ik voor een consult meerdere rekeningen krijgen?
Ja. Indien u de specialist verzoekt meerdere, verschillende aandoeningen te beoordelen welke elk hun eigen onderzoeks- en behandelingstraject hebben is er sprake van meerdere DBC’s. U zult hiervoor dus ook meerdere rekeningen ontvangen.

Kan het toch zo zijn dat ik een deel zelf moet betalen?

Ja. Er is een wettelijk verplicht eigen risico. Elke verzekerde dient het wettelijk eigen risico te betalen voordat de kosten vergoed worden door de verzekeraar (of dient dit achteraf aan de verzekeraar te betalen). Indien er in uw polis sprake is van een extra vrijwillig eigen risico (0, 100, 200, 300, 400 of 500 euro) dient u dit deel van de medische kosten ook zelf te betalen. Wanneer de kosten boven dit eigen risico bedrag uitkomen vergoedt de verzekeraar de rest van alle in de zorg gemaakte kosten in dat jaar. Indien u dit eigen risico bedrag reeds heeft “opgebruikt” vergoedt uw verzekeraar de rekening dus wel volledig.

Het wettelijk eigen risico (dit geldt voor elke verzekerde) is in 2019 vastgesteld op 385 euro.

Voor meer informatie, kijk op de volgende websites:

Zorgverzekeraars Nederland

College voor zorgverzekeringen

Nederlandse Zorgautoriteit 

Dit is tevens de site waar u de nieuwe DBC/DOT tarieven per specialisme kunt inzien.

Federatie Medisch Specialisten

Ministerie van VWS

www.dbconderhoud.nl